វីដេអូ

Advantages and disadvantages of insects - គុណសម្បត្តិ​និងគុណវិបត្ត​របស់សត្វល្អិត


26185 Views
Published on 2014-07-19 15:53:45
Advantages and disadvantages of insects - គុណសម្បត្តិ​និងគុណវិបត្ត​របស់សត្វល្អិត

វីដេអូឯកសារផ្សេងទៀត

របៀបផលិតមេជី មេអ័រម៉ូន (741 views)
បង្រៀនរបៀបការចិញ្ចឹមសត្វ ការដាក់ទឹកអោយសត្វផឹក ដើម្បីកុំអោយមានជុំងឺ (687 views)
ផលិតមេជី ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត ថ្នាំព្យាបាលសត្វ មេអ័រម៉ូន (1122 views)
ចុះកម្មសិក្សាតាមកសិដ្ឋានអ្នកដែលទទួលបានជោ­គជ័យ លើការចិញ្ចឹមមាន់ និងផលិតផ្សិត (659 views)
ចុះធ្វើកម្មសិក្សា នៅកសិដ្ឋានខេត្តសៀមរាប (2746 views)
របៀបចិញ្ចឹមមាន់ និងការថែទាំមាន់ (1200 views)

វីដេអូឯកសារពេញនិយម