ផលិតផល

មានលក់ និងផ្តល់បច្ចេកទេស​ដាំលម៉ើ ដឹកជញ្ជូនដល់​កន្លែង

ចុះកុងត្រាទិញផ្លែ ផ្តល់បច្ចេកទេស ដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែង​​1ហិចតាដីទទួលបានផលពី 13000$ ទៅ13 0000$ -តំលៃទីផ្សារលម៉ើ នៅកម្ពុជា 1គីឡូ ចាប់ពី 15$-35$ -ទីផ្សារអន្តរជាតិ ពេញនិយមបំផុតទាំងហូបស្រស់ និង​ផលិតផលកែច្នៃ តំលៃថ្លៃ -ទីផ្សារធំជាងគេសំរាប់ជនជាតិឥស្លាមទូទាំងពិភពលោក

មានលក់ពូជរំដេងក្រហម

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ពូជ​រំដេងក្រហម បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ 012​788760

មានលក់កូនល្មើល

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា មានលក់ដំ និងលក់រាយ នូវកូនល្មើ គ្រប់ប្រភេទ និងមានសេវា​ជួយរៀបចំកសិដ្ឋាននិងចំការគ្រប់ប្រទេភ។ បើមានចំណាាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ ០១២ ៧៨៨ ៧៦០

ស្ករត្រជាក់សំរាប់ផលិតមេផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ស្ករត្រជាក់សំរាប់ផលិតមេផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

ប្លាស្ទិចគ្របរងដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ប្លាស្ទិចគ្របរងដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

Previous12345Next

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2