វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម

ការដាំម្ទេស

ម្ទេសអាចដាំបានស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទដី តែប្រភេទដីដែលល្អបំផុតគឺ ដីដែល​មិនជាំទឹក ហើយគួរភ្ជូរត្រឡប់ហាលចោលពី ៧-១០ថ្ងៃ សម្រាប់ជីដែលត្រូវប្រើគឺ ជីលាមកសត្វឬជីសរីរាង្គ។

Hits: 6681

បច្ចេកទេសដាំស្រកានាគ

មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ​។​​ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បី​កំចាត់ស្មៅ​ដោយ​​មុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃ​ទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយរាបស្មើរតែម្ដង ។ បន្តាប់មកកាប់​រណ្តៅដែលមានទំហំ៤តឹក៤ជ្រុងជំរៅ៥តឹកនិងចន្លោះពីរណ្តៅ១ទៅ១ប្រ វែង១ម៉ែត្រ​​​​​​ ហើយដាំបង្គោលកំពស់២.៥ម៉ែត្រ ។

Hits: 5709

បច្ចេកទេសដាំល្ហុង

មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ​។​​ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បី​កំចាត់ស្មៅ​ដោយ​​មុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃ​ទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយ​រាស់អោយរាបស្មើរតែម្ដង។ បន្តាប់មកកាប់​រណ្តៅដែលមានទំហំ៤តឹក៤​ជ្រុងជំរៅ៥តឹកនិងចន្លោះពីរណ្តៅ១ទៅ១ប្រ​វែង២.៥ទៅ៣ម៉ែត្រ។

Hits: 5423

បច្ចេកទេសដាំត្របែក

មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ។ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បីកំចាត់ស្មៅដោយមុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣​ទៅ៧ថ្ងៃទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយ​រាបស្មើរតែម្ដង។ បន្តាប់មកបញ្ចូល​ទឹកក្នុងស្រែ ទុកអោយទឹករងអាចដាំបាន ។

Hits: 4500

បច្ចេកទេសដាំឈូក

មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ។ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បីកំចាត់ស្មៅដោយមុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣​ទៅ៧ថ្ងៃទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយ​រាបស្មើរតែម្ដង។ បន្តាប់មកបញ្ចូល​ទឹកក្នុងស្រែ ទុកអោយទឹករងអាចដាំបាន ។

Hits: 2972

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2