វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម » ការដាំដំណាំស្រូវ » បច្ចេកទេសធ្វើស្រូវដោយប្រពន្ធប្រពលវប្បកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

១-ការរៀបចំដីសាប
ក្នុងការរៀបចំដីសាបយើងត្រូវភ្ជូរ២ដងនិងរាស់ម្តង រួហើយយើងធ្វើជាថ្នាល​នៅលើថ្នាលយើង​ដាក់ជី​ធម្មជាតិ។

២-ការរៀបចំគ្រាប់សាប
 • អុំយកសំរាមដីចេញ រួយកគ្រាប់ស្រូវទៅដាក់កូរក្នុងទឹកស្រង់យកគ្រាប់ដែលស្ពៀតអណ្តែតចេញ។
 • ត្រាំគ្រាប់ពូជរយៈពេល២យប់និងផ្អាប់ទុក១យប់។
 • សាបសំណាបស្តើងៗ។

៣-ការរៀបចំដីសំរាបស្ទួង
 • ភ្ជួរលើកទី១បាចជីផ្សំពីលាមកសត្វ ស្រោចទឹកជី ធភ្ញ និង ធធ្ញ ដោយលាយ១លីត្រលាយទឹក ធម្មតា៥០០លីត្រ ទុករយៈពេល១០-១៥ថ្ងៃ  ។
 • ភ្ជួរលើកទី២ភ្ជួរត្រលប់ដីនិងរាស់អោយបានរាបស្មើរ បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមស្ទូង ។

៤-ការស្ទូង
 • ដកសំណាបអាយុ២០ថ្ងៃយកទៅស្ទួង  ។
 • ពេលដកជ្រើសរើសដើមថ្លោសយកទៅស្ទូង  ។
 • ដកសំណាបថ្នមៗនិងដកភា្លមស្ទូងភ្លាម ។
 • ស្ទូង១ដើមក្នុង១គុម្ភ ដោយមានចន្លោះគុម្ភ ២,៥-៣,៥តឹក  ។
 • ស្ទូងរាក់ៗនិងត្រង់ជួរ  ។
 • ក្រោយស្ទូងរួចយើងយកជីធម្មជាតិទៅដាក់នៅចន្លោះគុម្ភ ដើម្បីអោយឬសសន្ទូងងាយស្រូល ដុះលូតសលាស់ ។

៥-ការថែទាំ
 • ដកស្មៅ ។
 • ដាក់ជីបំប៉ននិងបព្ជូលទឹក ។
 • ស្រូវបែកគុម្ភ
 • ស្រូវដាក់កួរ
 • កួរស្រូវ
 • ស្រូវទុំ
 • ស្រូវច្រូតទុកពូជ
 • ស្រូវទុកពូជ

 

របៀបសាមញ្ញខ្លះដើម្បីអោយស្រូវបានផលច្រើន
១-ការជួយផ្ដល់ជីជាតិដល់ស្រូវអោយបានច្រើន
២-គ្រាបពូជដែលត្រូវសាប
៣-ការធានាអោយបានសំណាបល្អ
៤-ការធ្វើដីស្រែអោយស្មើល្អ
៥-ការស្ទូង
៦-ការបង្ករលក្ខខណ្ឌអោយប្ញសលូតលាសបានពេញល្អ
៧-ផ្លាស់ប្ដូរស្រែអោយម្ដងសើម អោយម្ដងស្ងួត
៨-បពា្ចូលទឹកទុកក្នុងស្រែក្នុងកំរិតមួយតិចបំផុស
៩-ដកស្មៅអោយបានទានពេលនិងញឹកញាប
១០-ការធ្វើអោយខ្យល់ចេញចូលក្នុងទឹកនិងដីបានច្រើន
១១-ការប្រើជី

ការបើ្របា្រស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី ភណលើដំណាំសូ្រវ

ការដាំដុះសូ្រវជាមួយជី ភណ
ជីភណមានអត្ថបយ្រោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះដំណាំសូ្រវគឺមិនមានការឈឺក្បាលជាមួយនឹង
•    ការរំខាន ពីភលានតហៀផផរេ ពណ៌ត្នោត
•    ការរំខានពី  ដង្កូវ
•    ការរំខានពីផ្សិតចង្ៃរ
•    បង្កើននូវផលសូ្រវ និងគុណភាពសូ្រវ

បើអ្នកមាននូវដីស្ែរអន់ក្នុងការដាំដុះ អ្នកតូ្រវបើ្រ១០ បាវ នជៃីគីមីក្នុងមួយហិចតា ហើយអ្នកតូ្រវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពី ១០ទៅ១២ដងក្នុងមួយវដ្តដំណាំ បន្ទាប់មកអ្នកជំពាក់គចេើ្រនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ។
ការអនុវត្តបើ្របា្រស់ជី ភណលើដំណាំសូ្រវបា្រំង
ការអនុវត្តបើ្រជី ភណ ២ទៅ៣ដងសមា្រប់សូ្រវមានរយៈពលេ៣ខមែានចំនួន៣ឈុត។ នះេគឺ ជាពត៌មានបន្ថមែសមា្រប់សូ្រវរដូវបា្រំង០២៣៤៥៦៦៦៨០។
•    បើ្រ៣ឈុត នូវជី ភណសមា្រប់មួយហិចតា
•    បើ្រ ៣-៦គ។កនស្កៃររងូរសមា្រប់មួយហិចតាដោយផ្អកែទៅលើសមាសធាតុដី

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សមា្រប់ឲ្យកសិករបើ្របា្រស់ជី ភណនៅដីស្ែរមានទឹកច្េរចៗ។ ជាមួយនឹងការដាក់មីកុ្របដីទៅក្នុងដីចំនួន២៤ម៉ោង។
ការបើ្រលើកទី១  បន្ទាប់ពីស្តូងរឺ ពួ្រសហើយ៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
ការបើ្រលើកទី២  បន្ទាប់ពីការបើ្រលើកទី១  ២៥ថ្ងៃ
ការបើ្រលើកទី៣  បន្ទាប់ពីការបើ្រលើកទី២  ២៥ថ្ងៃ
 
ការអនុវត្តបើ្របា្រស់ជី ភណលើដំណាំសូ្រវវស្សា
ការអនុវត្តបើ្រជី ភណ មួយដងសមា្រប់សូ្រវមានរយៈពលេ៦ខមែានចំនួន៥ឈុត។ នះេគឺ ជាពត៌មានបន្ថមែសមា្រប់សូ្រវរដូវវស្សា។
•    បើ្រ៣ឈុត នូវជី ភណសមា្រប់មួយហិចតា
•    បើ្រ ៣-៦គ។កនស្កៃររងូរសមា្រប់មួយហិចតាដោយផ្អកែទៅលើសមាសធាតុដី

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សមា្រប់ឲ្យកសិករបើ្របា្រស់ជី ភណនៅដីស្ែរមានទឹកច្េរចៗ។ ជាមួយនឹងការដាក់មីកុ្របដីទៅក្នុងដីចំនួន២៤ម៉ោង។
 1. ការបើ្រលើកទី១  បន្ទាប់ពីស្តូងរឺ ពួ្រសហើយ៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
 2. ការបើ្រលើកទី២  បន្ទាប់ពីការបើ្រលើកទី១  ២៥ថ្ងៃ
 3. ការបើ្រលើកទី៣  បន្ទាប់ពីការបើ្រលើកទី២  ២៥ថ្ងៃ
 4. ការបើ្រលើកទី៤  បន្ទាប់ពីការបើ្រលើកទី៣  ២៥ថ្ងៃ
 5. ការបើ្រលើកទី៥  បន្ទាប់ពីការបើ្រលើកទី៤  ២៥ថ្ងៃ

វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម ផ្សេងទៀង

របៀបដាំដំណាំទំពាំងបាយជូរ
បច្ចេកទេសដាំ រមៀត
វិធីបណ្តុះកូនចេកឲ្យបានច្រើន និងឆាប់រហ័សបានយកទៅដាំ
​បច្ចេកទេសចិញ្ចឹ​មមាន់អោយបានទិន្នផលខ្ពស់
ការចិញ្ចឹមកំពិស
បច្ចេកទេសដាំក្រូចឃ្វិច
បច្ចេកដាំដុះដំណាំខ្នុរ
បច្ចេកទេសដាំដុះល៉្មើ
បច្ចេកទេសការដាំក្រូចពោធិសាត់
ដំណាំខាត់ណាដើម
ដំណាំឆៃថាវ
បង្កើនជីជាតិដីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសំរាប់ដំណាំស្រូវ
ផ្កាខាត់ណាផ្កា
មមាចត្នោតលើដំណាំស្រូវ
បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតអំបោះ
បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាលឿង
បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាឈូក
បច្ចេកទេសដាំដំណាំននោងជ្រុង
ការផលិតជីកំប៉ុស្តិ៍
បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតខ្យង
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំឈើហូបផ្លែ
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំបន្លែ
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំកៅស៊ូ
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជីPNលើដំណាំដំឡូង
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំស្រូវ
បច្ចេកទេសផលិតជី PN និងការប្រើប្រាស់
បច្ចេកទេសដាំក្តាត
ការចិញ្ចឹមកង្កែប
បច្ចេកទេសដាំត្រឡាច
បច្ចេកទេសដាំត្រសក់
បច្ចេកទេសដាំ​ត្រប់វែង
បច្ចេកទេសដាំឃ្លោក
បច្ចេកទេសដាំគូឆាយ
បច្ចេកទេសដាំ​ក្តាត
ការដាំម្ទេស
បច្ចេកទេសដាំស្រកានាគ
បច្ចេកទេសដាំល្ហុង
បច្ចេកទេសដាំត្របែក
បច្ចេកទេសដាំឈូក
ដំណាំធូរេន
បច្ចេកទេសដាំក្រូចពោធិសាត់
ការដាំត្រកួន

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2